Regulamin
REGULAMIN SKLEPU WWW.MYDRY.PL
Z DNIA 13.12.2018
I. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE:
Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zm.);
Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – kupujący, nie będący wg Kodeksu Cywilnego Konsumentem. Klient, który na
zakupy w sklepie MY DRY | POLSKA ma wystawioną fakturę Vat na swoją
działalność gospodarczą czy zawodową.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego www.mydry.pl
Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mydry.pl, za
pośrednictwem którego klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy www.mydry.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego
Sklepu;
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 30 maja 2014r.
o prawach konsumenta(Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz.U.Nr
141,poz.1176 ze zm.)
Dzień pracujący – dzień liczony od poniedziałku do piątku w dni pracujące tj. nie sobota, nie
niedziela i nie dzień wolny od pracy.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144,poz.1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. O FIRMIE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
adresem www.mydry.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem , o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
3. Właścicielem sklepu internetowego www.mydry.pl jest: firma WYPIEK Lidia Joniec, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL7371944727, REGON 240647000
4. Kontakt ze sklepem: +48 509937151 (W przypadku kontaktu telefonicznego opłata
konsumenta z Polski za połączenie z numerem sprzedającego odpowiada opłacie za zwykłe
połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta
konsument).
5. Wszystkie ceny zamieszczone w sklepie internetowym www.mydry.pl są cenami podanymi w
złotówkach i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
6. Niniejszy regulamin stanowi ofertę skierowaną do Klientów sklepu www.mydry.pl Umowa
zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.
III. ZAMÓWIENIA
1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie
bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego
akceptacji.
2. Zamówienia można składać 24h przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. www.mydry.pl
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Zamówienia
można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu, drogą mailową na adres:
sklep@mydry.pl lub telefonicznie w godzinach pracy sklepu 8:00 – 16:00. Należy jednak mieć
na uwadze, że obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w
dni robocze [od poniedziałku do piątku], w godzinach: 10:00-18:00.
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku
potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych
danych czy wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
5. Złożeniem zamówienia jest przyjęcie do realizacji, po kompletnym i poprawnym wypełnieniu,
“Formularza zamówienia” oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie przesłanie
tych danych do administratora sklepu. Można także złożenie zamówienie po podaniu
wszystkich niezbędnych danych do realizacji zamówienia drogą elektroniczną poprzez
podanie danych w mailu przesłanym na adres:sklep@mydry.pl.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczną odwiedź ze sklepu
www.mydry.pl na podany w rejestracji adres email. W wiadomości tej Klient zostanie
poproszony o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link.
7. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto na witrynie www.mydry.pl) ma możliwość
dokonywania zakupów wielokrotnie, Śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu
we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania
złożonego zamówienia,(które nie zostało przekazane do realizacji) oraz udziału w aktualnych
programach lojalnościowych.
8. Można także złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie
internetowym. O statusie zamówienia Klient zostanie powiadomiony osobnym mailem
wysłanym na adres email zamawiającego.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
10. Informacje dotyczące akceptowanych przez nas metodach płatności oraz sposobie wysyłki
można znaleźć na stronie www.mydry.pl
11. Sklep www.mydry.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w
ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i
odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
12. Bezpłatna próbka wkładek pod pachy MYDRY może być zamówiona przez danego Klienta
tylko jednorazowo. Kolejne zamówienia od tego samego Klienta nie będą realizowane a opłacone
koszty wysyłki nie będą zwracane.
13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na
rachunek osoby poszkodowanej.
IV. POTWIERDZENIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości
wysyłanej na adres email podany przez Zamawiającego w formularzu.
2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest podanie, podczas
składania zamówienia, poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych
do wysyłki.
3. Zamówienia, w których w/w danych nie podano, lub są one niepełne mogą nie być przyjęte
do realizacji.
4. Sklep internetowy www.mydry.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i
prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer
telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie
odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 10:00 – 18:00.
5. Realizacja zamówienia w przypadku 100% przedpłaty na konto – zostanie zrealizowane w
ciągu 2-4 dni od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep www.mydry.pl pod
warunkiem, że towar znajduje się na magazynie. W przypadku braku towaru na magazynie
czas realizacji zamówienia wydłuża się do 21 dni o czym Klient jest informowany przy
wyborze produktu w witrynie www.mydry.pl oraz informowany przez pracowników sklepu
www.mydry.pl przy składaniu zamówienia telefonicznie czy też mailowo. Dostarczenie
produktu nie odbędzie się jednak szybciej, niż po zaksięgowaniu środków na koncie
bankowym sklepu.
6. Jeżeli przy wyborze opcji przelew bankowy, wpłata nie wpłynie do 14 dni od momentu
potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep www.mydry.pl – zamówienie może zostać
anulowane.
7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w
którym zamówienie zostało potwierdzone przez sklep www.mydry.pl. W razie ewentualnych
korekt w zamówieniu, realizacja rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący po
dniu, w którym nastąpiła korekta.
8. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
9. www.mydry.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego
zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do
rzetelności takiego zamówienia.
10. W razie niemożliwych do usunięcia wad zamówienia oraz w innych przypadkach braku
możliwości realizacji zamówień, niezawinionych przez sklep www.mydry.pl, określonych w
niniejszym regulaminie zamówienia będą anulowane.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
V. DOSTAWA
1. Zamówiony towar zostanie wysłany po skompletowaniu wszystkich produktów – dokładny
czas podany jest przy opisie produktu i wynosi od 2 do 4 dni. Jednak nie wcześniej jak przed
momentem wpływu środków na konto lub otrzymania przez www.mydry.pl potwierdzenia
mailem na adres sklep@mydry.pl, jeżeli płatność dokonywana jest przelewem. Do czasu
dostawy towaru należy doliczyć okres realizacji usługi dostarczenia przesyłki przez wybraną
firmę kurierską w zależności od 1 do 3 dni.
2. Koszt przesyłki na terenie Polski jest stały, niezależnie od ilości zamawianego towaru.
VI. PŁATNOŚCI
1. Klient płaci za towar przelewem na konto bankowe. Dane do przelewu: WYPIEK Lidia Joniec,
ul. Krzywa 20, 43-400 Cieszyn, NIP: PL7371944727
Nr konta: mBank: 80 1140 2004 0000 3002 7666 0092. W tytule zamówienia prosimy wpisać
imię, nazwisko, nr zamówienia lub adres email.
2. W przypadku Klientów hurtowych dokonujących zamówień po raz pierwszy, gdy łączna kwota
zamówienia przekracza 3000 zł, może być wymagana przedpłata w 100% wartości
zamówionego towaru.
3. W przypadku braku terminowego uregulowania zobowiązań przez Kupującego (opłacania
zamówionych przesyłek) względem Sprzedającego, Sprzedający może wstrzymać dostawę lub
ją opóźnić do czasu otrzymania należnej mu płatności. Sprzedający nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności z tytułu tak powstałego opóźnienia w dostawie lub w przypadku jej braku.
4. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania przesyłki + czas dostawy.
5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i
realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do
wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Promocje i wyprzedaże nie
obowiązują hurtowników. Promocje nie łączą się ze sobą. Na jedno zamówienie wystawiana
jest maksymalnie jedna faktura VAT czy też faktura imienna. Każda przesyłka, która musi
zostać podzielona ze względu na kwotę, bądź odrębne faktury zostanie wysłana osobno z
naliczonymi obowiązującymi kosztami przesyłki.
6. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw
Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych produktów ulegnie
odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.
VII A .UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i
korzystającemu ze sklepu internetowego www.mydry.pl przysługuje – na podstawie
przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy na odległość, bez podania
jakiejkolwiek przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno
zostać wysłane na adres: WYPIEK Lidia Joniec ul. Krzywa 20, 43-400 Cieszyn lub mailowo na
adres: sklep@mydry.pl.
2. W przypadku sprzedaży jednego towaru: “Termin do odstąpienia od umowy wygasa po
upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
3. Aby dokonać zwrotu należy przesłać jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz
adres. Po otrzymaniu oświadczenia prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie
otrzymania takiej informacji.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do umów,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: WYPIEK Lidia Joniec, ul.
Krzywa 20, 43-400 Cieszyn. Aby procedura zwrotu środków na konto Konsumenta została
maksymalnie skrócona prosimy o dołączenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o
odstąpieniu umowy zawartej na odległość do przesyłki. W ciągu 14 dni od momentu złożenia
oświadczenia w www.mydry.pl Sklep zwróci Państwu pieniądze na nr konta podany w
oświadczeniu lub przesłanego do nas mailem – nie nastąpi to jednak wcześniej niż przed
otrzymaniem przez nas przesyłki zwrotnej bądź dostarczeniem do sklepu potwierdzenia
nadania przesyłki – w zależności, które wydarzenie nastąpi szybciej. Sklep zwróci
konsumentowi pieniądze, tj. koszt towaru plus koszt najtańszej dostępnej w naszym sklepie
przesyłki. Całkowity koszt przesyłki zwrócony zostanie przy zwrocie wszystkich produktów z
zamówienia. W przypadku zwrotu jakiegoś ułamka zamówienia, koszt przesyłki zostanie
zmniejszony proporcjonalnie do ilości zwracanego towaru.
6. „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy” .
7. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
8. W przypadku zwrotu towaru prosimy zwrócić uwagę na to, iż konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
otrzymanego towaru. Oznacza to, że Sklep może zwrócić kwotę pomniejszoną za uszkodzony
bądź używany w sposób niewłaściwy towar.
9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania
przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom Regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.
VII B. ZWROTY TOWARÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Każdy przedsiębiorca (kupujący, który na zakupione produkty otrzymał fakturę Vat na swoją
działalność gospodarczą czy zawodową), chcący dokonać zwrotu towaru w sklepie
www.mydry.pl, ma na to czas do 14 dni od momentu, w którym wszedł w posiadanie rzeczy
lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez niego osoba weszła w
posiadanie rzeczy.
2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: WYPIEK Lidia Joniec ul.
Krzywa 20 43-400 Cieszyn. Aby procedura zwrotu środków na konto Konsumenta została
maksymalnie skrócona prosimy o dołączenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o
odstąpieniu od umowy zawartej na odległość do przesyłki. W ciągu 14 dni od momentu
złożenia oświadczenia w www.mydry.pl, Sklep zwróci Państwu pieniądze na nr konta podany
w oświadczeniu lub przesłanego do nas mailem – nie nastąpi to jednak wcześniej niż przed
otrzymaniem przez nas przesyłki zwrotnej oraz podpisanej faktury korygującej. Fakturę
korygującą wyślemy do Państwa po otrzymaniu rzeczy do zwrotu, na podany adres mailowy.
3. Sklep zwróci konsumentowi pieniądze, tj. koszt towaru plus koszt najtańszej dostępnej w
naszym sklepie przesyłki. Całkowity koszt przesyłki zwrócony zostanie przy zwrocie
wszystkich produktów z zamówienia. W przypadku zwrotu jakiegoś ułamka zamówienia ,
koszt przesyłki zostanie zmniejszony proporcjonalnie do ilości zwracanego towaru.
4. Przedsiębiorca odsyła produkty na swój koszt.
5. Sklep www.mydry.pl, niezależnie od wybranej formy przesyłki, za odesłane przedmioty
zwraca kupującemu pieniądze na wskazany numer konta bankowego (dlatego prosimy
zawrzeć numer konta wraz z danymi właściciela konta na oświadczeniu o odstąpieniu od
umowy). Sklep zwraca koszt produktów zwracanych oraz koszt przesyłki proporcjonalnie do
ilości zwracanych produktów.
6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania
przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom Regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.
7. W przypadku zwrotu towaru prosimy zwrócić uwagę na to, iż kupujący ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
otrzymanego towaru. Oznacza to, że Sklep może zwrócić kwotę pomniejszoną za uszkodzony
bądź używany w sposób niewłaściwy towar.
VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
1. Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie są objęte dwuletnią gwarancją. Gwarancji
nie podlegają wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.
2. www.mydry.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru
zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@mydry.pl. Firma
www.mydry.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni , a
gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja
zostanie rozpatrzona.
4. Zgodnie z nowymi przepisami informujemy, iż produkty sprzedawane w sklepie
www.mydry.pl są produktami wolnymi od wad.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku zamówień na firmę wymagany jest NIP. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 27.04.04 roku faktura VAT nie musi zawierać podpisu odbiorcy faktury. Od 1
maja 2004 roku nie ma obowiązku wysyłania upoważnienia do wystawiania faktury bez
podpisu.
2. Ewentualne zmiany cen poszczególnych ofert nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby
trzecie (nieupoważnione).
4. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego są autorstwa i
należą do właściciela firmy www.mydry.pl Lidii Joniec.
5. Uwaga! Faktury VAT do potwierdzenia sprzedaży wystawiamy maksymalnie do 14 dni od
momentu wysłania zamówienia.
XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest WYPIEK Lidia Joniec z siedzibą w 43-400 Cieszynie
przy ul. Krzywa 20, NIP: 7371944727.
2. Dane Klienta są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, zamówienia, w zakresie wynikającym z
postanowień niniejszego regulaminu oraz za zgodą Klienta.
3. Jakie dane przetwarzamy – Przetwarzamy tylko te dane, które otrzymamy od Klienta.
Aby zarejestrować się w naszym serwisie wymagamy od Klienta podania adresu mailowego,
numeru telefonu imienia, nazwiska i adresu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne
abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć
zamówiony towar. Na naszej stronie działa także automatyczny system, który pomaga nam jak najlepiej
dopasować do Ciebie naszą ofertę. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają
wpływ na Twoje prawa. Chcemy po prostu by nasza oferta została skierowana właśnie do
Ciebie.
4. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych,
ich poprawienia oraz prawo zapomnienia. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest
niezbędne do realizacji zamówienia.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.mydry.pl a Klientem, który
jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom
właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.mydry.pl a Klientem, który
nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego,
zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę www.mydry.pl.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.

Contact Us